Images

Máy chủ sẽ giới hạn việc tăng cấp Ngũ Hành Ấn của các bạn theo từng giai đoạn mở cấp.

Cách tăng cấp mới có gì khác ?

  • Nhằm hạn chế việc tăng điểm Tài Phú quá nhanh trong giai đoạn cấp thấp khiến mất cân bằng giữa các gamer

Giới hạn nâng cấp

Điều kiện tăng cấp Giới hạn
Cấp 60-69 Mỗi dòng nâng tối đa 100 điểm
Cấp 70-79 Mỗi dòng nâng tối đa 300 điểm
Cấp 80-89 Mỗi dòng nâng tối đa 500 điểm
Cấp 90-99 Mỗi dòng nâng tối đa 700 điểm
Cấp 100 trở lên Mỗi dòng nâng tối đa 1000 điểm

Bảng tài phú tăng cấp ấn

Mức tăng cấp Tài phú của ấn
Cường/Nhược +100 điểm tăng 95 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +200 điểm tăng 246 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +300 điểm tăng 487 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +400 điểm tăng 962 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +500 điểm tăng 1763 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +600 điểm tăng 3019 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +700 điểm tăng 5002 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +800 điểm tăng 7716 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +900 điểm tăng 11276 điểm Tài Phú
Cường/Nhược +1000 điểm tăng 16000 điểm Tài Phú

Hướng dẫn Tăng Cấp Ngũ Hành Ấn

  • Khi đăng cấp đạt 60 trở về môn phái tìm gặp NPC Chưởng môn để nhận Ngũ Hành Ấn

  • Trang bị ấn lên người

https://i.imgur.com/3v5pyLf.jpg

  • Để tăng cấp sẽ cần dùng đến Ngũ Hành Hồn Thạch có thể thu thập từ việc Đổi trang bị Chế Cấp 60 trở lên ở NPC Tiền Trang và Mua Rương Hồn Thạch trên Kỳ Trân Các – Đồng Khóa

https://i.imgur.com/Ay5x3hw.jpg

  • Đối thoại NPC Dã luyện Đại Sư chọn Tăng cấp Ngũ Hành Ấn, sau đó lựa chọn dòng muốn tăng cấp cho ấn.
  • C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\an.png
  • Chuẩn bị đủ số Ngũ Hành Hồn Thạch để cường hóa

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.