Images

Mua Quan Ấn

 • Mua Quan Ấn thông qua NPC Phó Thiếu Khanh tại vị trí 182/236 Lâm An Phủ
 • https://i.imgur.com/VQVPwxw.jpg
 • Đối thoại với NPC Phó Thiếu Khanh lựa chọn Danh vọng Lãnh Thổ Tạp Hóa
 • https://i.imgur.com/AtVsIlj.jpg
 • Thời gian mua quan ấn từ 22:00 Thứ 2 đến 24:00 Thứ 6 Hàng Tuần (Hết ngày Thứ 6)
Cấp Quân Hàm Ngũ Hành Hồn Thạch Tài Sản Cá Nhân
Cấp 1 Trí Sự 400 400000
Cấp 2 Tư Mã 600 600000
Cấp 3 C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.pngThái Thú 1.000 1000000
Cấp 4 Thiếu Khanh 3.000 3000000
Cấp 5 C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.pngThượng Khanh 6.000 6000000
Cấp 6 Quốc Công 10.000 10000000
Cấp 7 Thừa Tướng 18.000 18000000
Cấp 8 Hoàng Đế 42.000 42000000

Tàn Sản & Cổ phần bang hội

 • Trong 1 bang hội người chơi có Tài Sản càng cao thì Xếp hạng Cổ phần trong bang càng cao
 • Xem Tài Sản cá nhân bằng cách mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn sang tab Thông tin nhìn xuống dưới cùng sẽ thấy

https://i.imgur.com/kB6tPQd.jpg

 • Xếp hạng cổ phần xem được bằng cách Ấn F7 nhìn sang bên phải có phần Chức vị và mũi tên, ấn vào mũi tên chọn Cổ Phần

https://i.imgur.com/QlfQhTR.jpg

 • Để có được Tài Sản cần:
  • Hoàn thành Mục tiêu Tuần Gia Tộc (Ấn F6 – Hoạt Động)
  • Săn BOSS Hoàng Kim 55/75/95
  • Săn BOSS Tần Thủy Hoàng
  • Tranh Đoạt Lãnh Thổ và Chiếm được Lãnh Thổ
  • Sử dụng thỏi bạc bang hội

Quan ấn có thể mua

 • Bảng Xếp Hạng Cổ Phần Quan Ấn sẽ được hệ thống lấy vào lúc 23:00 Chủ Nhật, tùy theo cấp quan hàm bang mà hệ thống lựa chọn bao nhiêu thành viên được cấp quyền mua quan ấn
 • Ví dụ: Bang hội chiếm được 1 Lãnh Thổ – cấp quan hàm bang đạt 1 cấp hệ thống sẽ cho phép người chơi hạng 1, 2, 3, 4 được phép mua quan ấn
 • Lưu ý quan trọng:
  • Mỗi tuần chỉ có thể tăng thêm 1 cấp quan hàm bang (hệ thống sẽ tự cập nhật)
  • Trường hợp ví dụ tuần trước bang có 3 lãnh thổ – cấp quan hàm đạt 2, tuần tiếp đó bang chỉ còn 1 lãnh thổ – cấp quan hàm sẽ tự động giảm về 1
  • Trường hợp ví dụ tuần trước bang có 1 lãnh thổ – cấp quan hàm đạt 1, tuần tiếp đó bang chiếm tổng 6 lãnh thổ – cấp quan hàm sẽ tự động tăng lên 2 chứ không nhảy lên 3
Cấp Số LT Hạng Cổ Phần
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png
2 3 C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png
3 6 C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\5.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png
4 10 C:\Users\TuanPc\Desktop\KTC\quan an\6.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png
5 18 C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\7.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\5.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png
6 42 C:\Users\TuanPc\Desktop\KTC\quan an\8.png C:\Users\TuanPc\Desktop\KTC\quan an\6.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\5.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\5.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.png

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.