Images

Tính Năng Kỹ Năng Sống

Kỹ năng chế tạo trang bị và vật phẩm quan trọng trong game thông qua tính năng Kỹ Năng Sống – F8

Sử dụng điểm tinh lực hoạt lực hàng ngày để gia tăng lever của kỹ năng sống giúp các bạn chế tạo ra nhưng trang bị vật phẩm quý hiếm trong game

Gia công các nguyên liệu mua tại cửa hàng tạp hóa tại các thôn trấn thành thị bằng kỹ năng Gia Công tương ứng thì sẽ nhận được nguyên liệu được sử dụng trong kỹ năng Chế Tạo

Kỹ Năng Gia Công Kỹ Năng Chế Tạo Thành Phẩm
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\khoang.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\go.png

Vũ khí tất cả 12 môn phái

Vỏ sò vàng

Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\khoang.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\go.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\trangsuc.png Trang sức Liên, Nhẫn, Bội, Hương Nang, Phù

Vỏ sò vàng

Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\khoang.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\phongcu.png Phòng Cụ: Mũ, Áo, Lưng, Tay, Giày

Vỏ sò vàng

Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thucong.png Thủ Công: Hồi Thành Phù, Túi,

Vỏ sò vàng

Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thuoc.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\chethuoc.png Chế Thuốc: Rương Thuốc Hồi Máu và Mana

Vỏ sò vàng

Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v

Tách các trang bị nhận được khi săn Hải Tặc nhận được các nguyên liệu tương ứng

Chúc Quý đồng đạo có những trải nghiệm vui vẻ.

 

Đế Vương Kiếm Thế.